8mm Vitrail Medium Margarita (3700) Daisy Flower Shape -12 pcs